مرگ بر ابولهب صفتان...

»تَبَّت یدا ابی لهبٍ و تَبّ«

بریده باد دستان ابولهب صفتان و مرگ بر آنانکه پیامبر رحمت و خاندان پاکش را آماج خواسته های شیطانی خود قرارمیدهند.

/ 1 نظر / 41 بازدید